KRS 0000143611  BGŻ BNP Paribas S.A. 75 1600 1013 0002 0011 6212 2001

Podprogram 2016

DSC00658 Kopiowanie

1. INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE  (aktualizacja styczeń 2017)

18 sierpnia b.r. Bank Żywności w Krakowie, wraz z pierwszą dostawą żywności, rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Bank Żywności w Krakowie nie udziela bezpośrednio pomocy osobom potrzebującym, współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej z terenu całej Małopolski. Lokalne organizacje partnerskie przekazują żywność osobom zakwalifikowanym do pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszkania i oferują również inne formy wsparcia - aktywizujące, edukacyjne, integrujące.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (1268 zł dla osoby samotnej, 1028 zł na osobę w rodzinie) mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania. Do końca grudnia 2016  były to kwoty: 951 zł dla osoby samotnej, 771 zł na osobę w rodzinie.

Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w lokalnej organizacji partnerskiej, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.

Organizacje wydające żywność mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.

Kto może przystąpić do współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie w ramach Podprogramu 2016 (OPL):

•    organizacje pozarządowe (zarówno współpracujące już z nami, jak i nowe instytucje),
•    Ośrodki Pomocy Społecznej – w sytuacji gdy na danym terenie/ w danej gminie, nie ma żadnej organizacji spełniającej kryteria PO PŻ i która mogłaby zająć się realizacją Programu (wymagane wspólne oświadczenie OPS i OPR)

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy rozpoczęły się 18.08.2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera), dystrybucja z magazynu Banku rozpocznie się we wrześniu i potrwa do końca maja 2017.

Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2016: pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek lub posiłków) oraz działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne podopiecznych (zarówno dystrybucja żywności, jak i działania towarzyszące są obowiązkowe dla każdej organizacji, która zgłosi się do udziału w programie).

PACZKI

OPL wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL pod karą wykluczenia OPL z Programu.

POSIŁKI

Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:

17 produktów – artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy), cukier, olej rzepakowy.

Łączna waga zestawu – 49,05 kg

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

a.            Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:

·       włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,

·       grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).

·       pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):

·       pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,

·       wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b.            Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności w Krakowie na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):

·       warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)

·       warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

·       warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach)

Działania opisane w pkt. b) będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

2. LISTA ORGANIZACJI (OPL) WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE PRZY POPŻ – PODPISANE UMOWY
3. HARMONOGRAM WARSZTATÓW PROWADZONYCH W RAMACH POPŻ
4. PODSUMOWANIE

Podsumowanie realizacji Podprogramu POPŻ 2016

Bank Żywności w Krakowie w okresie VIII 2016 – VI 2017  realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Podprogramu 2016 łącznie do 48.365 osób potrzebujących w Małopolsce trafiło 2.448,562 ton żywności (262.223 paczki i 129.972 posiłki).

Dystrybucja żywności realizowana była przez 100 współpracujących z Bankiem organizacji partnerskich.

Artykuły spożywcze jakie były dostępne w ramach Podprogramu 2016 to: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, fasola biała, koncentrat, cukier biały, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 Bank Żywności realizował działania towarzyszące, które mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej.  Działania te realizowane były w formie:

·         warsztatów kulinarnych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i  wykorzystania artykułów spożywczych sezonowych, lokalnych i dostępnych w paczce,

·         warsztatów żywieniowych i dotyczących zdrowego żywienia,

·          warsztatów edukacji ekonomicznej  - gospodarowanie budżetem domowym.

W ciągu trwania tegoż Podprogramu zostało zrealizowanych 366 warsztatów (173 – kulinarne, 137 – żywieniowe, 57 - ekonomiczne) we współpracy z  Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi.  W działaniach towarzyszących wzięło udział 5.359 osób.

W ramach PO PŻ organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących,  prowadziły niefinansowe  działania towarzyszące mające na celu w szczególności:

·         włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

·         pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,

·         wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W zależności od profilu działania organizacji lokalnej działania towarzyszące różniły się od siebie                                       i dostosowane były do potrzeb odbiorców pomocy. Spośród powtarzających się form wsparcia należy wymienić: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, nauka pisania pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego, konsultacje indywidualne.

 

Inne formy działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego to: tworzenie grup samopomocowych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, działania integrujące - organizacja spotkań opłatkowych i wigilijnych (w szczególności - osoby starsze, samotne, niepełnosprawne).

 POPZ-logotypy_maksi

 

Nasi Partnerzy

Kontakt z Bankiem

  • Bank Żywności w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
  • (12) 257-00-05 i (12) 257-00-06
  • fax.: (12) 384-88-27
  • bz.krakow@bankizywnosci.pl
  • Formularz kontaktowy
  • Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (magazyn 8:00 - 14:00).