KRS 0000143611  BGŻ BNP Paribas S.A. 75 1600 1013 0002 0011 6212 2001

Podprogram 2015

1. INFORMACJE O PROGRAMIE

Bank Żywności w Krakowie przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz).


2. LISTA ORGANIZACJI (OPL) WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE PRZY POPŻ – PODPISANE UMOWY

POBIERZ

3. Harmonogram szkoleń prowadzonych w ramach POPŻ (aktualizacja kwiecień 2016)

POBIERZ


4. Podsumowanie realizacji Podprogramu POPŻ 2014

W ramach Podprogramu 2014 realizowanego w okresie XII 2014 – IV 2015 Bank Żywności w Krakowie:

 • łącznie do osób potrzebujących trafiło 669.614,7 kg żywności,
 • było to 91.726 paczek,
 • dystrybucja żywności realizowana przez 74 współpracujące z Bankiem organizacje partnerskie.

Organizacje te, prócz pomocy żywnościowej, prowadziły następujące działania na rzecz osób korzystających z Programu:

W zależności od profilu działania organizacji lokalnej działania towarzyszące różnią się od siebie i dostosowane są do potrzeb odbiorców pomocy. Spośród powtarzających się form wsparcia należy wymienić:   odwiedziny u osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dyżury pracowników OPS podczas wydawania żywności - udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, nauka pisania pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego, konsultacje indywidualne jak posługiwać się internetem podczas poszukiwania pracy, dostarczanie folderów i ulotek nt. dostępnych za pośrednictwem OPS i UP działań aktywizacyjnych.         

Inne formy działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego to: tworzenie grup samopomocowych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, działania integrujące - organizacja spotkań opłatkowych i wigilijnych (w szczególności - osoby starsze, samotne, niepełnosprawne), przeglądy kolęd. Warsztaty kulinarne - doskonalenie umiejętności racjonalnego gospodarowania żywnością. Terapia uzależnień, interwencje kryzysowe. Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dotkniętych: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, alkoholizmem i przemocą oraz z rodzin niepełnych i dysfunkcyjnych wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia dodatkowe kreatywne - artystyczne i sportowe, rekreacyjne, edukacyjne. Spotkania z rodzinami: pomoc w rozwiazywaniu problemów, poradnictwo rodzinne, porady prawne - bezpłatne. Praca socjalna z osobami bezdomnymi: pomoc w uzyskaniu dokumentów, uprawnień, świadczeń, zasiłków, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym, wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Podsumowanie realizacji Podprogramu POPŻ 2015

Bank Żywności w Krakowie w okresie V 2015 – VI 2016  realizował współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Podprogramu 2015 łącznie do 58.658 osób potrzebujących w Małopolsce trafiło 5.124.318,84 kg żywności (431.833 paczki i 100.717 posiłków).

Dystrybucja żywności realizowana była przez 104 współpracujące z Bankiem organizacje partnerskie.

Artykuły spożywcze dostępne w ramach Podprogramu 2015 to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, kawa zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2015 po raz pierwszy Bank Żywności realizował działania towarzyszące, które mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej.  Działania te współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowane były w formie:

 • warsztatów kulinarnych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i  wykorzystania artykułów spożywczych sezonowych, lokalnych i dostępnych w paczce,
 • warsztatów żywieniowych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej  - gospodarowanie budżetem domowym.

W ciągu trwania tegoż Podprogramu zostało zrealizowanych 486 warsztatów (202 – kulinarne, 171 – żywieniowe, 113 - ekonomiczne) we współpracy z 73 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi.  W działaniach towarzyszących wzięło udział 7.259 osób.

W ramach PO PŻ organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących,  prowadziły niefinansowe  działania towarzyszące mające na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W zależności od profilu działania organizacji lokalnej działania towarzyszące różniły się od siebie i dostosowane były do potrzeb odbiorców pomocy. Spośród powtarzających się form wsparcia należy wymienić: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie informacji o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, nauka pisania pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego, konsultacje indywidualne.

Inne formy działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego to: tworzenie grup samopomocowych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, działania integrujące - organizacja spotkań opłatkowych i wigilijnych (w szczególności - osoby starsze, samotne, niepełnosprawne).

 

 

Pliki do pobrania - aktualizacja 01.09.2015

 

Nasi Partnerzy

Kontakt z Bankiem

 • Bank Żywności w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
 • (12) 257-00-05 i (12) 257-00-06
 • fax.: (12) 384-88-27
 • bz.krakow@bankizywnosci.pl
 • Formularz kontaktowy
 • Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (magazyn 8:00 - 14:00).