KRS 0000143611  BGŻ BNP Paribas S.A. 75 1600 1013 0002 0011 6212 2001

Sieć Małpolskich Organizacji Społecznych

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału 100 organizacji partnerskich Banku Żywności w Krakowie z terenu całego województwa małopolskiego. Dzięki specjalistycznym szkoleniom oraz konsultacjom poszkoleniowym na tematy odpowiadające zgłoszonemu zapotrzebowaniu tych organizacji, 150 osób – pracowników i wolontariuszy tych organizacji – nabędzie wiedzę i umiejętności dotyczące profesjonalnego, bezpiecznego i skutecznego zagospodarowania nadwyżek żywności.

Dzięki temu skala, jakość i skuteczność ich pracy będzie wyższa. Większa i bardziej urozmaicona pomoc, profesjonalizacja i standaryzacja prowadzonych działań wzmocni znaczenie tych organizacji w terenie, nawiążą współpracę z nowymi partnerami, samorządem, wolontariuszami. Staną się liczącymi się w swojej lokalnej społeczności podmiotami, a ich skuteczność i zaangażowanie w rozwiązywanie lokalnych problemów wzrośnie.

Adresaci projektu:

Przedstawiciele 100 małopolskich organizacji pozarządowych współpracujących z Bankiem Żywności.

Udział w projekcie będzie warunkowany spełnieniem łącznie następujących kryteriów:

  1. Przedstawiciele NGO - osoby fizyczne będące pracownikami, członkami organizacji, członkami organów organizacji, wolontariusze (weryfikacja: oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z KRS)
  2. Osoba musi na wyżej wskazanych zasadach działać na rzecz organizacji współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie w zakresie przekazywania pomocy żywnościowej ostatecznym odbiorcom i zostać przez nią oddelegowana do udziału w szkoleniach (weryfikacja na podstawie posiadanych przez Bank Żywności dokumentów – np. karta współpracy z organizacją).

Szkolenia:

W ramach specjalistycznego cyklu szkoleniowego odbędą się szkolenia w zakresie:

Gospodarki Magazynowej

Efektywne zarządzanie gospodarką magazynową, stanowi jedno z podstawowych zagadnień w organizacjach pozarządowych zajmujących się dystrybucja żywności. Złożoność i różnorodność problemów logistycznych, wzajemne powiązanie decyzji oraz ich wpływ na różne obszary funkcjonowania NGO sprawiają, że właściwa organizacja gospodarki magazynowej stanowi nie tylko wyzwanie dla kadry zarządzającej w organizacji, ale powinna stanowić jeden z podstawowych celów, który przyczyni się do ograniczenia czy nawet eliminacji marnotrawienia żywności. Celem strategicznym szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką zarządzania gospodarką magazynową w NGO. Przekrojowy charakter szkolenia zapewni przekazanie praktycznej i użytecznej wiedzy uczestnikom szkolenia, która będzie inspirowała do podnoszenia standardów związanych z gospodarkę magazynową w ich organizacjach. W szczególności, tematyka szkolenia ukierunkowana zostanie na aspekty związane z doskonaleniem funkcji zarządzania polityką magazynową na różnych poziomach, motywowania pracowników, organizacji dokumentacji magazynowej, praktycznych aspektów ewidencji i inwentaryzacji stanów magazynowych.

Zarządzania bezpieczeństwem żywności

Każda osoba, która ma kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie obrotu, obowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych oraz takim postępowaniem, które nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo żywności to kwestia o zasięgu globalnym. System zarządzania bezpieczeństwem żywności stanowi strukturę umożliwiającą efektywne sprawowanie kontroli nad odpowiedzialnością w tym zakresie. Obecnie System HACCP jest rekomendowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem swych dwóch organów: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) skupionych w Komisji Kodeksu Żywnościowego. Wymagany jest również ustawodawstwem Unii Europejskiej i Polski. To właśnie w unijnych, a w następstwie również polskich przepisach prawa, znajdują się wymogi dla wszystkich firm będących ogniwami łańcucha żywnościowego, odnośnie stosowania zasad GMP i GHP (zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej) i wdrożenia systemu HACCP. Powyższe systemy muszą być także stosowane przez organizacje pozarządowe zajmujące się dystrybucja żywności.

Tanie gotowanie – dobre danie

Warsztaty obejmują programem technikę sporządzania dań podstawowych: zup, przekąsek, wypieku ciast, potraw specjalnych, deserów, napojów oraz możliwości wykorzystywania w codziennym menu produktów, które znajdują się w paczkach żywnościowych, np. kasza gryczana, mąka, ryż oraz produkty świeże, sezonowe (warzywa i owoce). W trakcie warsztatów przekazane zostaną przykładowe przepisy kulinarne jak przygotowywać proste, szybkie i zdrowe dania z podstawowych produktów żywnościowych (kasze, makarony, pieczywo, mąka, warzywa i owoce).

Konsultacje poszkoleniowe

Przewidujemy, iż po cyklu szkoleniowym dla każdej organizacji zostanie zapewniona możliwość tzw. konsultacji poszkoleniowych w wymiarze średnio 2 godzin dla 1 organizacji w zakresie zagadnień związanych z podnoszeniem profesjonalizmu w zakresie obrotu żywnością.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Nasi Partnerzy

Kontakt z Bankiem

  • Bank Żywności w Krakowie, 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
  • (12) 257-00-05 i (12) 257-00-06
  • fax.: (12) 384-88-27
  • bz.krakow@bankizywnosci.pl
  • Formularz kontaktowy
  • Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (magazyn 8:00 - 14:00).