Podprogram 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017

INFORMACJE OGÓLNE (aktualizacja styczeń 2017)

18 sierpnia b.r. Bank Żywności w Krakowie, wraz z pierwszą dostawą żywności, rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Bank Żywności w Krakowie nie udziela bezpośrednio pomocy osobom potrzebującym, współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej z terenu całej Małopolski. Lokalne organizacje partnerskie przekazują żywność osobom zakwalifikowanym do pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszkania i oferują również inne formy wsparcia – aktywizujące, edukacyjne, integrujące.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (1268 zł dla osoby samotnej, 1028 zł na osobę w rodzinie) mogą uzyskać skierowanie
do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Do końca grudnia 2016 były to kwoty: 951 zł dla osoby samotnej, 771 zł na osobę w rodzinie.

Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w lokalnej organizacji partnerskiej, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.

Organizacje wydające żywność mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.

Kto może przystąpić do współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie w ramach Podprogramu 2016 (OPL):

 • Organizacje pozarządowe – zarówno współpracujące już z nami, jak i nowe instytucje),
 • Ośrodki Pomocy Społecznej – w sytuacji gdy na danym terenie/ w danej gminie, nie ma żadnej organizacji spełniającej kryteria PO PŻ i która mogłaby zająć się realizacją Programu (wymagane wspólne oświadczenie OPS i OPR).

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

Dostawy rozpoczęły się 18.08.2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera), dystrybucja z magazynu Banku rozpocznie się we wrześniu i potrwa do końca maja 2017.

Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2016: pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności
w formie paczek lub posiłków) oraz działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne podopiecznych (zarówno dystrybucja żywności, jak i działania towarzyszące są obowiązkowe dla każdej organizacji, która zgłosi się do udziału w programie).

Paczki

OPL wydające żywność nie mogą pobierać od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz OPL pod karą wykluczenia OPL z Programu.

Posiłki

Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie
na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:

 • makaron jajeczny,
 • ryż biały,
 • Herbatniki,
 • mleko UHT,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką,
 • koncentrat pomidorowy,
 • fasola biała,
 • powidła śliwkowe,
 • gulasz wieprzowy z warzywami,
 • szynka drobiowa,
 • filet z makreli w oleju,
 • szynka wieprzowa,
 • pasztet wieprzowy,
 • cukier,
 • olej rzepakowy.

Łączna waga zestawu – 49,05 kg

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

a. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b. Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności w Krakowie na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):

 • warsztaty kulinarne – wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych.
 • warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.
 • warsztaty żywieniowe – zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach.

Działania opisane w pkt. b) będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Lista Organizacji (OPL) współpracujących z Bankiem Żywności w Krakowie przy POPŻ – podpisane umowy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YqBgNlHT779N2PUrACGaNI6AcShM0xmSaiJYhhzXWmI/edit#gid=0

Harmonogram warsztatów POPŻ 2017
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1huzhVZ8MXwYnpDdaunMHXqcCE3YiARRNACcI57oIQ1E/edit?usp=sharing

Podsumowanie realizacji Podprogramu POPŻ 2016

Bank Żywności w Krakowie w okresie VIII 2016 – VI 2017 realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach Podprogramu 2016 łącznie do 48.365 osób potrzebujących w Małopolsce trafiło 2.448,562 ton żywności (262.223 paczki i 129.972 posiłki).

Dystrybucja żywności realizowana była przez 100 współpracujących z Bankiem organizacji partnerskich.

Artykuły spożywcze jakie były dostępne w ramach Podprogramu 2016 to: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, fasola biała, koncentrat, cukier biały, olej rzepakowy, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy.

W ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 Bank Żywności realizował działania towarzyszące, które mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej. Działania te realizowane były w formie:

 • warsztatów kulinarnych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych sezonowych, lokalnych i dostępnych w paczce,
 • warsztatów żywieniowych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej – gospodarowanie budżetem domowym.

W ciągu trwania tegoż Podprogramu zostało zrealizowanych 366 warsztatów: 173 – kulinarne, 137 – żywieniowe, 57 – ekonomiczne we współpracy z Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi.
W działaniach towarzyszących wzięło udział 5.359 osób.

W ramach PO PŻ organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadziły niefinansowe działania towarzyszące mające na celu
w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W zależności od profilu działania organizacji lokalnej działania towarzyszące różniły się
od siebie i dostosowane były do potrzeb odbiorców pomocy. Spośród powtarzających się form wsparcia należy wymienić: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udzielanie informacji
o możliwych formach wsparcia, poradnictwo, nauka pisania pism urzędowych, CV i listu motywacyjnego, konsultacje indywidualne.

Inne formy działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego to: tworzenie grup samopomocowych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, działania integrujące – organizacja spotkań opłatkowych i wigilijnych (w szczególności – osoby starsze, samotne, niepełnosprawne).