Program 20.22

Program zwiększenia zakresu, skuteczności i użyteczności wsparcia mieszkanek i mieszkańców Krakowa znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Program 20.22 wynika z rekomendacji zawartych w Diagnozie powstałej z  Badania skali ubóstwa w Krakowie w kontekście rewitalizacji,  przeprowadzonego przez Bank Żywności w Krakowie w 2022 r na zlecenie Miasta Krakowa. Jego adresatami są organizacje pozarządowe i inne podmioty niepubliczne prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, czyli realizatorów programu.

Rekomendacje dotyczą organizacji pozarządowych i placówek kościelnych, bo one uczestniczyły w badaniu, ale program jest otwarty także na inne podmioty niepubliczne prowadzące działalność pożytku publicznego, w szczególności spółdzielnie socjalne oraz spółki non-profit.

Liderem programu jest Bank Żywności w Krakowie.

Program ma formułę otwartą i partycypacyjną: każda organizacja pozarządowa i inny podmiot niepubliczny prowadzący działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Krakowa może uczestniczyć w określaniu i realizacji działań oraz współzarządzać całością programu.

Program określa cele, spodziewane rezultaty oraz kierunki działań, które mają służyć ich osiągnięciu oraz podstawowe zasady zarządzania i realizacji działań.

Program obejmuje 2 lata, ale z założeniem, że pozwoli zbudować podwaliny do podejmowania dalszych działań i wdrażania kolejnych rekomendacji wynikających z Diagnozy.

Program nie jest programem publicznym, ale zakłada otwartość na współpracę w jego realizacji z instytucjami publicznymi, na czele z władzami i administracją Miasta Krakowa, a także podmiotami gospodarczymi.

W działania realizowane w ramach programu będą włączani odbiorcy działań, czyli mieszkańcy Krakowa żyjący w ubóstwie ekonomicznym. W szczególności zakładamy ich aktywny udział w lokalnych sieciach wsparcia, których powstanie inspirowane będzie i wspierane w ramach programu.

Zakładamy, że program będzie kontynuowany po 2024 roku i rozwijany.

Cel długofalowy:

zmniejszenie skali degradacji społecznej mieszkanek i mieszkańców Krakowa znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz poprawa jakości ich życia.

Cele operacyjne:

 • poprawa koordynacji i użyteczności wsparcia oferowanego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mieszkańcom Krakowa żyjącym w trudnej sytuacji materialnej,
 • zwiększenie skali rozumienia problemu ubóstwa i empatii dla osób nim dotkniętych wśród mieszkanek i mieszkańców Krakowa,
 • uruchomienie lokalnych zasobów wsparcia dla mieszkańców obszaru rewitalizacji żyjących w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Odbiorcy programu:

głównymi odbiorcami programu są mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, których dochody uniemożliwiają zaspokajanie podstawowych potrzeb, w szczególności zamieszkujący na obszarze rewitalizacji. Dodatkowo działania programu skierowane są także do podmiotów publicznych i niepublicznych, które wspierają lub mogą wspierać osoby żyjące w niedostatku.

Realizatorzy programu:

organizacje pozarządowe, placówki kościelne oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Krakowa, które przystąpią do programu.

Partnerzy programu:

podmioty publiczne, w szczególności Miasto Kraków i jego jednostki, podmioty niepubliczne, w szczególności organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy, które zadeklarują chęć współpracy przy realizacji programu.

Główne planowane kierunki działań:

 • Regularne spotkania realizatorów programu oraz jego partnerów służące:
 • wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących działań na rzecz osób żyjących w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • koordynacji tych działań podejmowanych przez realizatorów i partnerów programu,
 • uspójnieniu oferty wsparcia,
 • monitorowaniu sytuacji mieszkańców Krakowa znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

Główne planowane kierunki działań:

 • Przygotowanie i realizacja bieżących działań informacyjnych oraz kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców Krakowa dotyczących ubóstwa ekonomicznego.
 • Inicjowanie i wspieranie tworzenia lokalnych sieci wsparcia osób żyjących w niedostatku na obszarze rewitalizacji.
 • Wspólne opracowywanie i realizacja innych działań służących celom programu, co do których zgodzą się realizatorzy programu.
 • Wspólne zarządzanie programem.
 • Utrzymywanie kontaktów z Miastem i jego jednostkami.

Rezultaty bezpośrednie:

 • Otwarta platforma współpracy na rzecz mieszkańców Krakowa żyjących w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • Mechanizm koordynacji wsparcia na rzecz osób żyjących w niedostatku podmiotów niepublicznych oraz podmiotów publicznych
 • Mechanizm monitorowania sytuacji mieszkańców Krakowa żyjących w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • Działania informacyjne i kampanie społeczne skierowane do mieszkańców Krakowa
 • Lokalna sieć wsparcia osób żyjących w niedostatku w strefie rewitalizacji

Rezultaty pośrednie:

 • Zwiększenie skuteczności, efektywności i zakresu wsparcia oferowanego mieszkańcom Krakowa żyjącym w ubóstwie ekonomicznym
 • Lepsze rozpoznanie sytuacji mieszkańców Krakowa żyjących w ubóstwie ekonomicznym
 • Dotarcie do mieszkanek i mieszkańców Krakowa z przekazem dotyczącym ubóstwa ekonomicznego
 • Rozwój lokalnej sieci wsparcia osób żyjących w niedostatku w strefie rewitalizacji

Zasady realizacji programu:

 • akceptacja celów, rezultatów i kierunków działań programu,
 • dobrowolność udziału,
 • wzajemny szacunek i zaufanie,
 • odpowiedzialność za zobowiązania,
 • wspólne podejmowanie decyzji,
 • jawność,
 • uznanie, że najważniejsze jest dobro odbiorców programu.

Sposób realizacji programu:

 • Gospodarzem programu jest Bank Żywności w Krakowie.
 • Program jest wdrażany przez jego realizatorów, na zasadach przez nich wspólnie ustalonych.
 • Realizacja programu opiera się na zasobach realizatorów oraz partnerów, a także zasobach zewnętrznych pozyskanych przez realizatorów programu.
 • Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, placówki kościelne, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit do włączenia się w realizację programu a Miasto oraz przedsiębiorców do współpracy
Lista organizacji, które przystąpiły
do Programu 20.22

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
Fundacja Człowiekowi Człowiek
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
Saltrom. Stowarzyszenie Salezjański Ruch Troski o Młodzież
Stowarzyszenie Wiosna
Bank Żywności w Krakowie

Cały tekst programu wraz z deklaracją  do pobrania tutaj.

Prosimy o przesyłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres: artur.jurkowski@bzkrakow.pl

Więcej informacji o  Badania skali ubóstwa w Krakowie w kontekście rewitalizacji  tutaj