Podprogram 2018

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Bank Żywności w Krakowie nie udziela bezpośrednio pomocy osobom potrzebującym, współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej z terenu całej Małopolski. Lokalne organizacje partnerskie przekazują żywność osobom zakwalifikowanym do pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszkania i oferują również inne formy wsparcia – aktywizujące, edukacyjne, integrujące.

 

PODPROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących. Celami szczegółowymi programu jest:

 1. a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: październik 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.

Pomoc trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do:

1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.028 zł dla osoby w rodzinie

 

                            a od 1.10.2018 r:

1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 • OPS – będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL – mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL – mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych,
z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 49 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
 • groszek z marchewką 3,6 kg,
 • fasola biała 3,6 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,6 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,8 kg,

2. Artykuły skrobiowe:

 •  makaron jajeczny – 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg
 • ryż biały – 3 kg,
 • kasza gryczana – 1,5 kg,
 • herbatniki maślane – 0,8 kg,

3. Artykuły mleczne:

 •  mleko UHT – 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg,

4. Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa – 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy – 0,64 kg,
 • kabanos wieprzowy –  0,36 kg
 • filet z makreli w oleju – 1,7 kg,

5. Cukier:

 • cukier biały – 4 kg,
 • miód wielokwiatowy – 0,4 l

6. Tłuszcze:

 • olej rzepakowy – 4 l

7.Dania gotowe:

 • Gołąbki w sosie pomidorowym – 1,6 kg

W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich grup artykułów spożywczych.

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty żywieniowe;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać.

Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ.

Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki
  z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lista Organizacji (OPL) współpracujących z Bankiem Żywności w Krakowie przy POPŻ  – podpisane umowy

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UW-aXixsZxL820ob-dg5mbVLLVG5gS1XNSSzUZ40aOA/edit#gid=0

Harmonogram warsztatów POPŻ 2018

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18XlhhzW2y7YyqUmfnAXLlrUdD2LR8wrrcB_t7LwiTdA/edit?usp=sharing

 

PODPROGRAM 2018 – EFEKTY

Bank Żywności w Krakowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 •  tłuszcze (olej rzepakowy),
 •  dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

     Współpracowaliśmy ze 94 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa małopolskiego.

Pomoc żywnościowa trafiła do 45 613 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa małopolskiego.

 Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 •  2240,27993 ton żywności;
 •   220397 paczek żywnościowych;
 • 127037 posiłków;

W ramach Podprogramu 2018 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 377 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 5308 osób.

 Rodzaje warsztatów:

 • Ekonomiczne – 21 spotkań dla  271 uczestników
 • Żywieniowe – 159 spotkań dla 2183 uczestników
 • Kulinarne – 181 spotkań dla 2552 uczestników
 •  Niemarnowanie żywności – 16 spotkań dla 302 uczestników.