POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

By in
405

Rozeznanie rynku (1/POPŻ – Podprogram 2018) – POSZUKIWANA FIRMA TRANSPORTOWA

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu  wyłonienia  Wykonawcy/Wykonawców na świadczenie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Szczegóły zamówienia poniżej.

Termin składania ofert: 26.10.2018 do godz. 16.00

Kraków, dnia 16 października 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POPŻ – Podprogram 2018

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Bank Żywności w Krakowie

Adres: ul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków

NIP: 675-12-15-247

Osoba kontaktowa: Beata Ciepła,

beata.ciepla@bzkrakow.pl, tel. 12-257-00-05

PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA

Usługa transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.  Ładowność pojazdów:

a)    do 3,5 tony

b)    do 6 ton

c)    do 10 ton

d)    do 24 ton

Wykonawca powinien podać dla każdego rodzaju pojazdu cenę za 1 km – przy transporcie powyżej 50 km oraz stawkę ryczałtową za kurs przy transporcie do 50 km.

2.  Dopuszcza się możliwość składania oferty częściowej na jeden z rodzajów pojazdów.

3.  Samochód musi spełniać warunki umożliwiające przewóz nim żywności suchej pakowanej

4.  Miejsce załadunku towarów – Kraków – załadunku dokonuje Zamawiający

5.  Miejsce rozładunku – teren województwa małopolskiego – rozładunku dokonuje Wykonawca

6.  Transport odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 29.10.2018 – 30.06.2019
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferty zawierać muszą informacje zawarte w załączniku nr 1.
KRYTERIUM WYBORU Cena – 100%.
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY Oferty zależy złożyć do 26 października 2018 do godziny 16.00 w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną [liczy się data wpływu] na adres: beata.ciepla@bzkrakow.pl.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Informacja zostanie przekazana oferentom do dnia 27.10.2018.

Lista załączników:

ZAŁĄCZNIK NR 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NR 1/POPŻ – Podprogram 2018

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
NR 1/POPŻ – Podprogram 2018

NAZWA FIRMY/

IMIĘ I NAZWISKO

REGON / NIP
ADRES
TELEFON
E-MAIL

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POPŻ 2018 z dnia 16.10.2018 przedstawiam ofertę:

a) Usługa transportowa – ładowność do 3,5 tony:

 

Cena PLN netto
Cena za 1 km – przy transporcie powyżej 50 km –  

 

Cena ryczałtowa za 1 kurs przy transporcie do 50 km  

 

 

b) Usługa transportowa – ładowność do 6 ton:

 

Cena PLN netto
Cena za 1 km – przy transporcie powyżej 50 km –  

 

Cena ryczałtowa za 1 kurs przy transporcie do 50 km  

 

 

a) Usługa transportowa – ładowność do 10 ton:

 

Cena PLN netto
Cena za 1 km – przy transporcie powyżej 50 km –  

 

Cena ryczałtowa za 1 kurs przy transporcie do 50 km  

 

 

a) Usługa transportowa – ładowność do 24 ton:

 

Cena PLN netto
Cena za 1 km – przy transporcie powyżej 50 km –
Cena ryczałtowa za 1 kurs przy transporcie do 50 km

OŚWIADCZENIE                                                    

  1. O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu w ramach projektu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oświadczam, że jako Dostawca

– spełniam warunki ubiegania się o zamówienie,

– zapoznałem się z warunkami postępowania zawartymi w zapytaniu ofertowym.

  1. O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu w ramach projektu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oświadczam, że jako Dostawca nie jestem powiązany z Bankiem Żywności w Krakowie lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Żywności w Krakowie  lub osobami  wykonującymi w imieniu Banku Żywności w Krakowie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania.

 [data] Imię i nazwisko osoby składającej ofertę i  oświadczenie

 

 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)