Realizacja zadania publicznego Badanie skali ubóstwa w Krakowie w kontekście procesu rewitalizacji

By in
Realizacja zadania publicznego Badanie skali ubóstwa w Krakowie w kontekście procesu rewitalizacji

Bank Żywności w Krakowie w okresie od 2 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku realizował będzie zadanie publiczne tj. Badanie skali ubóstwa w Krakowie w kontekście procesu rewitalizacji.

Punktem wyjścia działań realizowanych w zadaniu będzie zbadanie skali, przyczyn, zakresu i skutków ubóstwa w poszczególnych dzielnicach
Krakowa. Pozwoli to dopasować rodzaj programu wsparcia do sytuacji i uwarunkowań osób znajdujących się w tej sytuacji.

Celem zadanie jest scharakteryzowanie sytuacji osób wykluczonych oraz wskazanie możliwych sposobów pomocy umożliwiających wyjście z kryzysu.

W ramach zadania:

  • Przeprowadzone zostaną badania dotyczącego sytuacji wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,
  • Opracowany zostanie raport przedstawiający zebrane i zinterpretowane dane,
  • Opracowany zostanie program działań zaradczych skierowanych na rozwój aktywności społecznej, obywatelskiej i instytucjonalnej.

Przyczyni się to do ograniczenia skali degradacji społecznej poprzez rozpoczęcie implementacji opracowanego programu włączającego społecznie osoby dotknięte i zagrożone kryzysem ubóstwa.

Zadanie będzie realizowane we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podlegających rewitalizacji.