ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PO - Podprogram 2021 Plus -  świadczenie usługi w zakresie: transport artykułów spożywczych suchych

By in
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PO - Podprogram 2021 Plus -  świadczenie usługi w zakresie: transport artykułów spożywczych suchych

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.

ZAMAWIAJĄCYNazwa: Bank Żywności w Krakowie
Siedziba: ul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków
Adres magazynu i do korespondencji: ul. Klimeckiego 14 pawilon D, 30-705 Kraków
NIP: 675-12-15-247
Osoba kontaktowa: Justyna Liptak,
justyna.liptak@bzkrakow.pl, tel. 600 – 432 – 471
PRZEDMIOTZAMÓWIENIAUsługa transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1.  Ładowność pojazdów:
a)   do 3,5 tony
b)   do 6 ton
c)   do 10 ton
d)   do 24 ton
Wykonawca powinien podać dla każdego rodzaju pojazdu cenę za 1 km – przy transporcie powyżej 50 km oraz stawkę ryczałtową za kurs przy transporcie do 50 km.
2.  Dopuszcza się możliwość składania oferty częściowej na jeden z rodzajów pojazdów.
3.  Samochód musi spełniać warunki umożliwiające przewóz nim żywności suchej pakowanej.
4.  Miejsce załadunku towarów – Kraków – załadunku dokonuje Zamawiający.
5.  Miejsce rozładunku – teren województwa małopolskiego – rozładunku dokonuje Wykonawca.
6.  Transport odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA1.06.2023 – 31.08.2023
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTYOferty zawierać muszą informacje zawarte w załączniku nr 1.
KRYTERIUM WYBORUCena – 100%.
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTYOferty zależy złożyć do 01.06.2023 do godziny 16.00 w biurze Zamawiającego lub drogą elektroniczną [liczy się data wpływu] na adres: justyna.liptak@bzkrakow.pl.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIAInformacja zostanie przekazana oferentom do dnia 05.06.2023.

Lista załączników:

ZAŁĄCZNIK NR 1:  Formularz zapytania ofertowego – Kliknij, żeby pobrać